Motetten

Bijbeltekst Eerste regel Stemmen Prijs
Genesis 7:10-24 Na zeven dagen 4 € 2,00 HJ
Genesis 3:9 Maar God, de Heer, riep de mens 4 € 2,00 HJ
Genesis 11: 4 Laten we een stad bouwen 4 € 2,00 HJ
Genesis 32:22-31 Gevecht van Jacob met de engel 7 € 3,00 HJ
Deuteronomium 30:19-20 Kies dan het leven 4 € 2,00 HJ
Job 43:1-6 Job's schuldbekentenis 4 (orgel) € 2,00 HJ
Leviticus 11:43-46 Bezoedelt uw leven niet 3 € 2,00 HJ
Psalm 47 Alle volken klapt in de handen 4 € 3,00 HJ
Psalm 117 Looft de Heer alle gij volken 4 € 3,00 HJ
Psalm 150 Halleluja, looft God in heiligdom 4 € 3,00 HJ
Wijsheid 1:7 De Geest van de Heer vervult het aardrijk 4 € 2,00 HJ
Micha 6: 8 De wil van de Heer 4 € 2,00 HJ
Mattheus 1:20-21 Jozef, zoon van David, schroom niet 4 € 2,00 HJ
Mattheus 2:9-11 Epifanie 4 € 2,00 HJ
Mattheus 4:1-11 Jezus in de woestijn 4 € 3,00 HJ
Mattheus 4:8-11 Wederom nam de duivel Hem mee 4 € 2,00 HJ
Hooglied 3:1-3 / Johannes 20:13 s Nachts in mijn slaap 4 (orkest) € 3,00 HJ
Mattheus 5:13 Gij zijt het zout der aarde 4 € 2,00 HJ
Mattheus 6:17-18 Als gij vast 4 € 2,00 HJ
Mattheus 6:19-20 Verzamelt u geen schatten op aarde 4 € 2,00 HJ
Maar zoekt eerst zijn koninkrijk 3 € 1,00 HJ
Mattheus 6:33-34 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk 4 € 2,00 HJ
Mattheus 7:17-21 De goede boom brengt goede vruchten voort 4 € 2,00 HJ
Mattheus 7:24-25 Een huis op de rots gebouwd 4 € 2,00 HJ
Mattheus 8:23-26 Storm op zee 3 € 2,00 HJ
Mattheus 9:4-8 Genezing van een lamme 3 € 2,00 HJ
Marcus 1: 40-42 Genezing van een melaatse 3 € 2,00 HJ
Mattheus 10:7-8 De zending van de apostelen 3 € 2,00 HJ
Mattheus 10:16 Ik zend u als schapen onder wolven 4 € 2,00 HJ
Mattheus 10:19-20 Weest niet bezorgd over uw spreken 4 € 2,00 HJ
Mattheus 11:17-20 Toen wij voor jullie op de fluit speelden (partituur) 4 (fluit + orgel) € 3,00 HJ
Toen wij voor jullie op de fluit speelden (kooruittreksel) 4 € 2,00 HJ
Mattheus 13:44 De schat in de akker 4 € 2,00 HJ
Mattheus 14:25-33 In de vierde nachtwake 4 € 3,00 HJ
Toen antwoordde Jezus en zeide tot haar 3 € 2,00 HJ
Mattheus 16:15-17 De belijdenis van Petrus 4 € 2,00 HJ
Mattheus 17:1-12 De verheerlijking op de berg 8 € 5,00 HJ
Mattheus 17:20 Geloof als een mosterdzaad 4 € 2,00 HJ
Vergelding 3 € 2,00 HJ
Mattheus 22:36-40 Het voornaamste gebod 3 € 2,00 HJ
Mattheus 26:13 4 € 2,00 HJ
Mattheus 27:39-44 Kruisiging en bespotting 4 € 3,00 HJ
Mattheus 28:1-6 Laat na de Sabbath 4 (orkest) € 4,00 HJ
Marcus 1:16-18 Roeping van de eerste leerlingen 4 € 2,00 HJ
Marcus 6:4-6 Het ongelovige Nazaret 3 € 2,00 HJ
Marcus 1:32-34 De genezing van zieken 4 € 2,00 HJ
Marcus 4:26-29 Het graan slaapt in de aarde 4 € 2,00 HJ
Marcus 4:31-32 Het Koninkrijk Gods is als een mosterdzaadje 4 € 2,00 HJ
Marcus 10:43-45 Ware grootheid 4 € 2,00 HJ
Marcus 15:12-15 Jezus of Barabbas 4 € 2,00 HJ
Marcus 16:5-6 In het graf zagen zij een jongeling 3 € 2,00 HJ
Marcus 16:5-7 En toen zij in het graf gegaan waren 4 (orkest) € 5,00 HJ
Marcus 16:6 Weest niet ontsteld 3 € 2,00 HJ
Marcus 16:6-8 Weest niet ontsteld, Hij is opgewekt 3 € 2,00 HJ
Lucas 2:1-7 Christus' geboorte 4 € 3,00 HJ
Lucas 2:8-14 En er waren herders 4 € 3,00 HJ
Lucas 2:8-20 En er waren herders 4 (orkest) € 5,00 HJ
Lucas 2:9-11 De herders 4 € 3,00 HJ
Lucas 2:9-12 De herders 3 € 2,00 HJ
Lucas 2:9-14 Opeens stond er een engel 4 (orkest) € 5,00 HJ
Lucas 2:13-14 En plotseling was er bij de engel 4 (orkest) € 5,00 HJ
Lucas 2:15-20 En het geschiedde 4 € 2,00 HJ
Lucas 2: 16-17 De herders bij de kribbe 3 € 2,00 HJ
Lucas 2:16-17,19 De herders bij de kribbe 3 € 2,00 HJ
Lucas 2:18-20 De herders verheerlijken God 4 € 2,00 HJ
Lucas 4:20-21 Optreden van Jezus van Nazaret 4 € 2,00 HJ
Lucas 5:5 Roeping van de eerste leerlingen 3 € 2,00 HJ
Lucas 6:36-37 Weest barmhartig zoals uw hemelse Vader barmhartig is 4 € 2,00 HJ
Lucas 7:14-15 3 € 2,00 HJ
Lucas 7:49-50 De overspelige vrouw 4 € 2,00 HJ
Lucas 9:23-24 Navolging 4 € 2,00 HJ
Lucas 9:61-62 Niemand die de hand aan de ploeg slaat 4 € 2,00 HJ
Lucas 10:20 Evenwel, verheugt u niet hierover 3 € 2,00 HJ
Lucas 10:25-28 Gij zult de Here, uw God, liefhebben 4 € 2,00 HJ
Lucas 10: 38-42 Maria heeft het goede deel uitgekozen 4 € 3,00 HJ
Lucas 13:7-9 De onvruchtbare vijgeboom 4 € 3,00 HJ
Lucas 14:11 Wie zichzelf verhoogt 3 € 2,00 HJ
Lucas 14:23-24 Mijn huis moet vol worden 4 € 2,00 HJ
Lucas 14:23-24 En de Heer zeide tot de slaaf 3 € 2,00 HJ
Lucas 16: 9 Maak u vrienden uit de mammon 4 € 2,00 HJ
Lucas 16:31 Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren 3 € 2,00 HJ
Lucas 18:15-17 Laat de kinderen tot Mij komen 4 € 2,00 HJ
Lucas 18:31-33 Hij nam de twaalven terzijde 4 € 3,00 HJ
Lucas 19:45-46 Tempelreiniging 4 € 2,00 HJ
Lucas 19:46 En Hij vond in de tempel de verkopers 3 € 2,00 HJ
Lucas 21:12-19 Ondergang van tempel en stad 3 € 2,00 HJ
Lucas 21:32-33 Dit geslacht zal niet voorbij gaan 3 € 2,00 HJ
Lucas 22:31-32 Simon, zie, de satan heeft verlangd 4 € 3,00 HJ
Lucas 23:42-43 De goede moordenaar 4 € 2,00 HJ
Lucas 24: 30, 31 en 34 4 € 3,00 HJ
Lucas 24:30-31 En het geschiedde toen Hij met hen aanlag 4 (orkest) € 5,00 HJ
Johannes 1:9-12 Het waarachtige licht 4 € 3,00 HJ
Johannes 2:14-16 Tempelreiniging 3 € 2,00 HJ
Johannes 2:19 Breekt deze tempel af 3 € 2,00 HJ
Johannes 6:14 Deze is waarlijk de profeet 4 € 2,00 HJ
Johannes 7:28-29 Gij kent Mij en gij weet waar Ik vandaan kom 4 € 2,00 HJ
Johannes 7:37-39 Jezus, bron van levend water 4 € 2,00 HJ
Johannes 8:10-11 De overspelige vrouw 3 € 2,00 HJ
Johannes 8:12 Ik ben het licht der wereld 4 € 2,00 HJ
Johannes 12:24-25 De graankorrel in de aarde 4 € 2,00 HJ
Johannes 13:36-38 Jezus voorspelt Petrus' verloochening 4 € 2,00 HJ
Johannes 15:16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 3 € 2,00 HJ
Johannes 15:16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen 4 € 2,00 HJ
Johannes 15:26-27 Wanneer de Trooster komt 3 € 2,00 HJ
Johannes 15:26-27 Wanneer de Trooster komt 3 € 2,00 HJ
Johannes 16:12-13 De Geest zal komen 2 (orgel) € 2,00 HJ
Johannes 17:25-26 Jezus bidt voor alle gelovigen 4 € 2,00 HJ
Johannes 20:13-18 Vrouw, waarom ween je? 4 (orkest) € 4,00 HJ
Johannes 20:17-18 Houd mij niet vast 3 € 2,00 HJ
Handelingen 9: 36-41a Tabitha 4 € 2,00 HJ
Handelingen 2:5-12 Nederdaling van de H. Geest 3 € 2,00 HJ
Handelingen 2:1-11 En toen de Pinksterdag aanbrak 6 € 3,00 HJ
Handelingen 9:39-41 Petrus stond op en ging met hen mee 4 € 3,00 HJ
Handelingen 16:25-26 Paulus en Silas te Filippi 4 € 3,00 HJ
Handelingen 16:28-31 Doe uzelf geen kwaad 4 € 2,00 HJ
Romeinen 5:1-2 Rechtvaardiging: vrede met God 4 € 2,00 HJ
Romeinen 6:22-23 Maar thans, vrijgemaakt van de zonde 4 € 3,00 HJ
Romeinen 11:33-36 Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen 3 € 2,00 HJ
Romeinen 15:7-9 De eenheid van de gemeente 4 € 2,00 HJ
Wanneer alles Hem onderworpen is 4 € 2,00 HJ
En Hij is voor allen gestorven 4 € 2,00 HJ
1 Thessalonisenzen 4:14 Ontslapenen bij de wederkomst 4 € 2,00 HJ
2 Petrus 1:17 Deze is mijn Zoon 4 € 2,00 HJ
Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult 4 € 2,00 HJ
Openbaring 21:2-5 Het nieuwe Jeruzalem 4 € 2,00 HJ
Openbaring 21:5 Zie ik maak alle dingen nieuw 4 € 3,00 HJ
Maarten Luther Dat niets anders in dit huis geschiede 4 € 2,00 HJ